Gmina Janowiec Kościelny, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji wyrobów zawierających azbest, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program WFOŚiGW zakłada, że mieszkańcy  mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Gmina Janowiec Kościelny może uzyskać 100% dotację na zadania obejmujące demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest bez możliwości uzyskania dofinansowania kosztów nowych pokryć dachowych. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali je do unieszkodliwienia.

Zainteresowani, którzy chcą w 2021 roku zmienić pokrycie azbestowe lub unieszkodliwić zdemontowany wyrób azbestowy, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 czerwca 2021 r. zgodnie z zapisami regulaminu.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • deklarację w zakresie współfinansowania zadania – różnicy kosztu wykonania pracy i kwoty dofinansowania
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
  • W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą być realizowane w roku ogłoszenia Programu WFOŚiGW, przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia oraz wybraną przez Beneficjenta (gminę) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających jego uzyskanie.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Janowiec Kościelny lub pod nr tel. 89 626 25 15

Pobierz :niezbędne dokumenty

AZBEST PLAKAT-1