Skład GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Skład GKRPA
1. Monika Ławicka – Przewodnicząca Komisji,  tel. 89 6262058
2. Marzena Radzymińska  – Zastępca Przewodniczacej Komisji., tel. 89 6262065
3. Zielińska Elżbieta – członek
4. Ewa Rudzińska – członek
5. Małgorzata Radzymińska – członek
6. Edyta Gąsiorowska – Sekretarz Komisji
7. Dzielnicowy w Gminie Janowiec Kościelny – członek
LINK:
Zadania komisji i procedura zobowiązania do leczenia
Zadania komisji:
Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 2277).
Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
 • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit  i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.
Procedura zobowiązania do leczenia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne lub instytucje,
 • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcę,
 • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco- motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
 • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.
Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Kościelnym informuje, że na parterze Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (sala konferencyjna) działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.
Z porad psychologa – terapeuty mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny, a zwłaszcza osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary i sprawcy przemocy oraz osoby zażywające substancje psychoaktywne.
Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
Porad udziela psycholog – Pani Małgorzata Kosek-Malanowska
DODATKOWO”
 • na zlecenie PARPA zostało uruchomione i działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy nr telefonu 800-12-00-02
 • działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info