Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:
  • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
  • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenie ich wykonania właściwym podmiotom;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
  • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
  • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
  • przekazywanie informacji dotyczących zmiany miejsca zamieszkania w stosunku do osoby doznającej przemocy domowej;
  • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
  • składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c Kodeksu Wykroczeń.
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Janowiec Kościelny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym i został powołany w drodze zarządzenia z dnia 30 października 2023 roku przez Wójta Gminy.
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym
– Leszek Stryjewski – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym;
– Jolanta Pszenna – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu
Kościelnym;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
– Monika Ławicka – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Janowcu Kościelnym
3) Policji:
– Barbara Żelazna – dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy;
4) oświaty:
– Magdalena Tarwacka – pedagog w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym;
– Sylwia Krupińska – pedagog w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie;
5) ochrony zdrowia:
– Danuta Jastrzębowska – pielęgniarka w Przychodni MEDICUS w Janowcu Kościelnym;
6) organizacji pozarządowych:
– Monika Szypulska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym
i „Trójmieście” w Szczepkowie Borowym
7) Sądu: – Bartosz Spirydowicz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Nidzicy
LINK:
telefon: 89 626 20 65