III Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Absolutorium dla Wójta za 2023 rok

W dniu 25 czerwca 2024 r. odbyła się III zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajęli się tego dnia, były te dotyczące absolutorium dla Wójta Gminy Janowiec Kościelny, czyli kwestii wykonania budżetu za 2023 rok oraz powołanie Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji i wysłuchaniu sprawozdania Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym radni rozpatrzyli „Raport o stanie Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok”. To opracowanie będące podsumowaniem działalności władz samorządowych. Zawiera on m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o środowisku, stanie realizacji polityki społecznej czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2023 r. Następstwem rozpatrzenia Raportu było jednogłośne udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy Janowiec Kościelny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i sprawozdaniem finansowym Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za miniony rok oraz opinią na jego temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zdecydowała o udzieleniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok.

Przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Wójt podziękował poprzedniej i obecnej Radzie Gminy, sołtysom oraz wszystkim pracownikom za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planu budżetowego do aktualnych potrzeb. Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach: ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów z terenu gminy, wyznaczenia Pani Moniki Ławickiej – Sekretarz Gminy jako przedstawiciela do Rady Społecznej przy ZOZ w Nidzicy, udzielenia dotacji celowych na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz robót budowalnych, zmiany uchwały ws. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego.

Ostatnia uchwała dotyczyła powołania Skarbnika Gminy. Obecni Radni jednogłośnie podjęli uchwałę powierzając pełnienie tej funkcji od 1 lipca 2024 r. Pani Renacie Mróz.

Na ręce nowo wybranej Skarbnik, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazali serdeczne gratulacje z okazji objęcia stanowiska życząc sukcesów, dobrej współpracy i jak najlepszej służby dla naszej gminy.