W dniu 19 sierpnia 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym. W komisji powołanej przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektor szkoły.

Uroczyste nadanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz ślubowanie odbyło się w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny w obecności: Wójta Gminy Pana Piotra Rakoczego, Sekretarza Gminy Pani Zofii Wielgus, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym Pani Ewy Ostrowskiej oraz Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji Pani Kariny Rogalskiej.

Nauczycielem awansującym była Pani Magdalena Tarwacka, która jest pedagogiem oraz prowadzi zajęcia z socjoterapii i rewalidacji w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciel chcąc uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego!

Karina Rogalska