W związku z zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy znak: PIW-Z-ZZ.5101-12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o stwierdzeniu ogniska grypy ptaków w miejscowości Sochy oraz Rozporządzeniem Nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Iłowo-Osada informuję, że: wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków; obejmujący w powiecie nidzickim: w gminie Janowiec Kościelny miejscowość Napierki.

 Na obszarze, o którym mowa wyżej

 • zakazuje się:
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 • nakazuje się:
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy, o których mowa powyżej obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na przedmiotowych obszarach. Jednocześnie informuję, że niestosowanie się właścicieli drobiu przyzagrodowego do wymogów prawa związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków może skutkować odpowiedzialnością karną.