Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym od dnia 1 czerwca 2021 r. uruchamia dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieścić się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, Janowiec Kościelny 62 i czynny będzie 5 dni w tygodniu.

Godziny pracy punktu:

poniedziałek, wtorek, w godz. 13.00-15.00,

środa w godz. 15.00-17.00,

czwartek i piątek w godz. 10.00-12.00.

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Joanną Idźkowską pod nr tel. 89 626 20 52 lub pod adresem e-mail: geodezja@janowiec.com.pl. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie daty  i godziny indywidualnego spotkania.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

PROGRAM NIE OBEJMUJE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I NOWOBUDOWANYCH.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.

– uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku. Zaświadczenia wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym z upoważnienia Wójta Gminy Janowiec Kościelny.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I MAKSYMALNE POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym:

 • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, urząd skarbowy, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 • Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 • Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 • Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 • Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 • Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 • Numer KW i nr dz. ewidencyjnej, obręb.
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 • Powierzchnia budynku/lokalu.
 • Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 • Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.

 

Więcej informacji na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/