UE

 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

OPIS PROJEKTU

Gmina Janowiec Kościelny złożyła wniosek o grant w II rundzie naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 100.000,00 zł.

Cele projektu:  

  • zwiększenie potencjału cyfrowego
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów: 

  • cyfryzacja
  • edukacja cyfrowa dla urzędników
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu:

  • wzrost potencjału cyfrowego gminy
  • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych
  • poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców
  • doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje)
  • wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA
100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)  .
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI 
do dnia 30 września 2023r.

LINKI
Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

 

plakat _cyfrowa_gmina