Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

 

Gmina  Janowiec Kościelny rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Janowiec Kościelny wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. osobiście do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny lub za pomocą poczty tradycyjnej, bądź za pomocą skrzynki e-PUAP.

Zgłoszenie znajdą Państwo pod adresem.

https://janowiec.com.pl/category/ochrona-srodowiska/

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych
w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

PAMIĘTAJ! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrole

Pracownicy Urzędu Gminy Janowiec Kościelny będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi zgodnie z planem określonym w zarządzeniu Wójta Gminy nr 24/2023.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny – postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

Pytania proszę kierować pod nr tel. 89 626 20 52

 

Pliki do pobrania: