DMS-OL.731.3.2.2023

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POZIOM 1

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie Ryzyko               wystąpienia               przekroczenia

średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia 21.04.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 21.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2023
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Iławie, Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: powiatu iławskiego, nidzickiego i nowomiejskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 170 154.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności •     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

•     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

 

•     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

•     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego      mogą       odczuwać      przejściowe       nasilenie

dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–   zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–   prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone         przez     Zarząd Województwa w

Programach ochrony powietrza

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-

okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy- warminsko-mazurskjhtml

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 21.04.2023 r.
Podstawa prawna –      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),

–      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony

 

 

Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ Olsztyn
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/10278