Do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 10:00. każdy mieszkaniec gminy, który posiada do utylizacji wyroby zawierające azbest, może złożyć wniosek o dofinansowanie zadania. Złożenie wniosku jest różnoznaczne z chęcią otrzymania takiego dofinansowania, jednak nie gwarantuje realizacji zadania polegającego na demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych przez gminę.

Osoby, które w 2021 i w 2022 roku złożyły taki wniosek nie musza go składać ponownie.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, pokój nr 13.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • deklarację w zakresie współfinansowania zadania – różnicy kosztu wykonania pracy i kwoty dofinansowania

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);

  • W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 13 Urzędu Gminy Janowiec Kościelny lub pod nr tel. 89 626 20 52

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

/-/ Piotr Rakoczy