Projekt grantowy „ CYFROWA GMINA” 

 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wyzwala potrzebę wprowadzania coraz to doskonalszych, szybszych  metod zarządzania informacją, załatwiania spraw urzędowych w ramach funkcjonowania e-administracji.

Rozwój informatyki w ostatnich latach porównać można do rewolucji przemysłowej, która na zawsze zmieniła świat. Informatyczne zaplecze współczesnej administracji to złożony system, wzajemnie powiązanych programów, systemów dziedzinowych,  aplikacji- do czego musi być wykorzystywany coraz to nowocześniejszy sprzęt informatyczny. Wymaga to też podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry urzędniczej. Całość procesu opierać musi się także na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych.

Gmina Janowiec Kościelny musi także sprostać tym wyzwaniom. Skutecznie pozyskujemy jednak środki zewnętrzne w ramach uruchamianych programów grantowych.                                  Zrealizowany w 2020 roku projekt „ Rozwój cyfrowych usług publicznych Gminie Janowiec Kościelny”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” w znaczący sposób proces cyfryzacji przyśpieszył, stwarzając fundamenty do wprowadzania dalszych rozwiązań i realizowania polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Kolejne dofinansowanie to realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Okres pandemii związanej z COVID-19 w rzeczywisty sposób ukazał potrzebę stworzenia możliwości świadczenia usług administracyjnych w trybie zdalnym.

Realizacja tego  projektu to zakup dodatkowych dysków do urządzenia NAS, pamięci RAM dla serwera, zakup 3 stacji roboczych , szkolenia dla pracowników w zakresie: cyberbezpieczeństwa, obsługi zakupionego sprzętu  i oprogramowania, dokonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup specjalistycznego oprogramowania, rozbudowa zabezpieczeń. Dofinansowanie obejmowało także usługi doradztwa technicznego. Uzyskany grant to kwota 100 tys. zł, z czego planowane przedsięwzięcia zrealizowano za kwotę 83.685,90 zł.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia możliwości świadczenia usług w ramach pracy zdalnej w przypadku zagrożenia.