Projekt grantowy „ CYFROWA GMINA”

Gmina Janowiec Kościelny zrealizowała projekt grantowy objęty umową o powierzenie grantu Nr 3549/2/2022  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wysokość grantu: 100.000 zł, z czego zrealizowano zakładane rezultaty w kwocie 99.921, 90 zł ( dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 90/100)

Dzięki uzyskaniu grantu : zakupiono dodatkowy dysk do urządzenia NAS, zwiększono pamięć RAM serwera, zakupiono 5 stacji roboczych ( planowano 3) i 5 laptopów ( planowano 3) wraz z oprogramowaniem (w  trakcie realizacji wygenerowano oszczędności, które pozwoliły na zakup dodatkowych dwóch stacji roboczych i dwóch laptopów z oprogramowaniem, co jeszcze w większym stopniu zwiększyło efektywność rezultatów projektu) , sporządzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz obsługi zakupionego sprzętu, rozbudowano system zabezpieczeń. Dofinansowanie obejmowało także usługi doradztwa technicznego.

Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do zwiększenia możliwości świadczenia usług w ramach pracy zdalnej w przypadku zagrożenia, zwiększył się poziom zabezpieczeń oraz jakość załatwiania spraw urzędowych.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wyzwala bowiem  potrzebę wprowadzania coraz to doskonalszych, szybszych  metod zarządzania informacją, załatwiania spraw urzędowych w ramach funkcjonowania e-administracji.

Rozwój informatyki w ostatnich latach porównać można do rewolucji przemysłowej, która na zawsze zmieniła świat. Informatyczne zaplecze współczesnej administracji to złożony system, wzajemnie powiązanych programów, systemów dziedzinowych,  aplikacji- do czego musi być wykorzystywany coraz to nowocześniejszy sprzęt informatyczny. Wymaga to też podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry urzędniczej. Całość procesu opierać musi się także na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych.

Tego typy granty pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego sprostać wyzwaniom w zakresie cyfryzacji.