Gmina Janowiec Kościelny otrzymała pomoc finansową z “Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w wysokości 350 849,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć), tj. do 63/63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. “Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino”.