Gmina Janowiec Kościelny w 2023 r. po raz ósmy przystąpiła do realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny.

W dniu 25.09.2023 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Olsztynie, zgodnie z którą gmina otrzymała kwotę 52 500 zł dotacji z NFOŚiGW oraz kwotę 7 000,00 zł dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację w/w zadania.

Właściciele nieruchomości, którzy przystąpili do programu w 15% pokryli koszt wykonania zadania.

W roku 2023 programem objęto 36 nieruchomości. Prace polegały na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 107,70 Mg azbestu.

Łączny koszt zadania wyniósł 69 208,02 zł, z czego 58826,82 zł to dotacja zaś 10 381,20 zł to koszt poniesiony przez właścicieli nieruchomości.

Przed realizacją zadania na ternie gminy Janowiec Kościelny szacowana ilość odpadów zawierających azbest wynosiła 1 934,681 Mg w wyniku realizacji zadania usunięto 107,70, pozostało do unieszkodliwienia 1 826,981 Mg.