Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496)  i nie jest obowiązkiem jednorazowym.

Zgodnie z przepisami, obowiązek odnosi się do:

nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,

– źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

-dla źródeł ciepła, które było uruchomione przed 1 lipca 2021 r. -mimo upływu ustawowego terminu (tj. 30 czerwca 2022 roku) – nadal przyjmowane są deklaracje jak dotychczas.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Dodatkowo wyjaśniamy, że deklarację właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany korzystając z aplikacji https://zone.gunb.gov.pl/
  • drogą papierową składając ją osobiście lub tradycyjną pocztą wysyłając list na adres: Urząd Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanych przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu dostępne są na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

Powyższe formularze deklaracji dostępne są na stronach: https://zone.gunb.gov.pl,  oraz w pokoju nr 13 w budynku Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, I piętro.

Ponadto informujemy, że „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Nie podlega karze grzywny sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt (…) powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.”

 

Wobec powyższego przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji.