Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna

Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie

Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23

 

Zakres interwencji

Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

 

Gmina Janowiec Kościelny wraz z Partnerem Projektu SMART PRIJECT INNOWACJA EDUKACJA Małgorzata Chojnowska rozpoczęli od.01.09.2023 realizację projektu Przedszkolaki na Starcie Otrzymują Wsparcie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Działanie 6.2 Edukacja Przedszkolna. Projekt jest współfinansowany w ramach Edukacja i kompetencje EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

CELEM PROJEKTU  jest zwiększenie dostępności i jakość edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim w Gminie Janowiec Kościelny poprzez : 1 Utworzenie 25 nowych dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,

2Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych dla 15 dzieci (9K,6 M) ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u 60 dzieci (37 K 23 M)poprzez adaptacje i wyposażenie w pomocy dydaktyczne i sprzęt TIK Ośrodek wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym a także przez doskonalenie 4 (4K) nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi o SPE, studia podyplomowe i także

przez podniesienie kompetencji rodzicielskich w nurcie NVC u 10 rodziców/ opiekunów prawnych (8K, 2M) w okresie 01.09.2023 do 01.09.2024r.

 

GRUPA DOCELOWA:

DZIECI 60 os w wieku 3 ,4 , 5 i 6 lat. W TYM: Nowo utworzony oddział to gr 25 dzieci wieki 3,4,5 -letnich.

dzieci 3 letnich-5os, w tym 3 dziewczynki i 2 chłopców,

dzieci 4 letnich-17os, w tym 10 dziewczynek i 7 chłopców

dzieci 5 letnich – 3, w tym 2 dziewczynki, 1 chłopiec.

oraz dzieci już uczęszczających do przedszkola 35 os..dzieci(w tym 22dz, 13chł)

łącznie 60 dz (w tym 25 dz nowo przyjętych i 35dz. już wcześniej uczęszczających

Ucz proj (UP) będą uczęszczać do oddziałów przedszk.w w roku szkol 2023/24. Osoby nieaktywne

zawodowo zamieszkujące okoliczne wsie i Gminę. Jan Kościelny.

 

ZADANIE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

  1. Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  2. Adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  3. Wyposażenie/doposażenie pomieszczeń przedszkolnych w Janowcu Kościelnym
  4. Szkolenia Kadry Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
  5. Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci w zakresie wyrównywania deficytów
  6. Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych
  7. Zawodowe Stery do Przedszkolnej Kariery – preorientacja zawodowa przedszkolaków w Janowcu Kościelnym
  8. Szkoła Kompetencji Rodzicielskich w nurcie NVC
  9. Studia podyplomowe dla kadry OWP w Janowcu Kościelnym

 

PRODUKTY

Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym  – 1 SZT

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 60 OS.

Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego – 25 SZT

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 4 OS

Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1SZT

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 15 OS.

Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 OS.

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z

Niepełnosprawnością – 1 SZT

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 1 SZT

Liczba wyposażonych i doposażonych ośrodków wychowania przedszkolnego – 1 SZT

Liczba rodziców/opiekunów prawnych objęta wsparciem w projekcie – 10 OS

Liczba dzieci objęta zajęciami z preorientacji zawodowej – 60 OS.

 

REZULTATY:

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 OS.

Liczba dzieci, która nabyła kompetencje kluczowe, umiejętności podstawowe i przekrojowe – 42 OS

Liczba dzieci u których nastąpiła poprawa w zakresie zdiagnozowanych deficytów – 1OS.

Liczba OWP wykorzystująca, doposażenie, wyposażenie i zakupione pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć dla dzieci – 1 SZT

Liczba rodziców/opiekunów prawnych, która podniosła kompetencje rodzicielskie – 8 OS.

Liczba dzieci , która podniosła wiedzę i umiejętności z preorientacji zawodowej – 42 OS.

Liczba kadry OWP, która podniosła umiejętności i kompetencje kluczowe – 3 OS.

Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach dodatkowych – 48 OS.

Liczba przedstawicieli kadry OWP, którzy zakończyli szkolenie/kurs – 4 OS

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 SZT

 

WARTOŚC PROJEKTU  – 894 175,66 zł

DOFINANSOWANIE UE – 760 049, 31 ZŁ