Janowiec Kościelny, dnia 23-01-2024 r.

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny
ogłasza przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuce, oznaczonej numerem działki 34/54 o pow. 470 m2, wpisanej do księgi wieczystej KW nr OL1N/00017745/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nidzicy,

 

Działka ma kształt prostokątny wąski, ukształtowanie terenu w miarę płaskie. Dojazd do nieruchomości z drogi o nawierzchni bitumicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe oraz niewielkie kompleksy leśne. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest wyposażona w standardową infrastrukturę techniczną, która przecina jej teren. Z uwagi na kształt działki oraz przecinające ją sieci, teren nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Nieruchomość. Podana księga wieczysta nie zawiera ciężarów, ograniczeń i hipotek, a w żadnym z działów nie odnotowano wpisów i wzmianek. Sposób zagospodarowania – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w terminie 6-m-cy od daty zawarcia umowy notarialnej.

Mając na uwadze fakt, iż działka 34/54 przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami działek 34/34 i 34/35 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Cena wywoławcza                 –           23.000,00 zł     netto

Minimalne postąpienie          –                230,00 zł

Wadium                                –             2.300,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 luty 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 22 stycznia 2024 r.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

  1. wniesienia wadium w kwocie 2.300 zł do dnia 20 lutego 2024 r. na konto Urzędu Gminy numer 20 8834 1035 2004 0200 1155 0005 w Banku Spółdzielczym Nidzica O/Janowiec Kościelny.
  2. złożenia w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym, najpóźniej do 20 lutego 2024 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT (23%) płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela się w pok. nr 11 (I p.) lub telefonicznie pod numerem (0-89) 626-20-30.

Pliki PDF:

ogłoszenie Kuce 34_54