Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6939/PolskiLad, Gmina Janowiec Kościelny zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Roboty budowlane – wymiana okiennic oraz naprawa elementów konstrukcyjnych na wieżach w kościele rzymskokatolickim w Janowcu Kościelnym” w ramach którego zostaną wykonane m.in. wymiana zniszczonych okiennic (wiatrochronów) na dwóch wieżach kościelnych w ilości 32 szt oraz wyremontowanie drewnianych elementów konstrukcyjnych wież m.in. platform (podestów) drewnianych niezbędnych do konserwacji i czyszczenia okiennic oraz zapewniających dostęp do dzwonów kościelnych, schodów i drabin.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: ks. Dariusz Sielczak  kancelaria@parafiajanowieckoscielny.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (Załącznik 2)

Załączniki w postępowaniu:

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1A – Projekt architektoniczno-budowlany

Rysunek żaluzje

Załącznik 1B – Pozwolenie konserwatora

Załącznik 1C – Pozwolenie na budowę

Załącznik 1D – Przedmiar pomocniczy robót

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 – klauzula RODO

Załącznik 5 – projekt umowy

Zmiany i uzupełnienie dokumentacji:

Program prac konserwatorskich część 1

Program prac konserwatorskich część 2

Program prac konserwatorskich część 3

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa sytuacyjna

Projekt techniczny

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opinia techniczna

Inwentaryzacja:

INW-1

INW-2

INW-3

INW-4

INW-5

INW-6

INW-7

INW-8

INW-9

INW-10

INW-11

INW-12

INW-13

Aktualizacja dokumentacji:

1. Zapytanie ofertowe (poprawiono błędy pisarskie w dziale XI) – POBIERZ